AV ügyrend

Audiovizuális és Oktatástechnológiai Ügyrend
  
Általános Rendelkezések
  
Az Ügyrend Célja
 
(1) Az új évezred elején, az oktatásban is egyre jobban érezhető a számítástechnika és az audiovizuális (továbbiakban AV) technológia jelenléte. A Nyíregyházi Egyetem (továbbiakban NYE) oktatói is tudatosan törekednek arra, hogy óráikat minél színesebben tudják megtartani, ami a diákok érdeklődésének felkeltésére szolgál.
Munkánk célja hogy, az intézmény oktatástechnológiai és egyéb audiovizuális eszközeinek igénybevételét, használatát megkönnyítsük. Ez csak korszerű és hatékony AV infrastruktúrával valósítható meg.
(2) Az AV Ügyrend célja, hogy meghatározza az AV infrastruktúra üzemeltetőjének és használóinak feladatait és jogait. Az egyértelmű felelősség meghatározása érdekében kijelöli az egyes infrastrukturális elemekre és szolgáltatásokra vonatkozó felelősségi köröket, szolgáltatási határokat.
 
Az Ügyrend hatálya
 
Jelen ügyrend a visszavonásig hatályos, kiterjed minden az Informatikai Szolgáltató Központ (továbbiakban ISzK) üzemeltetésében lévő AV eszköz használóira, azaz az AV üzemeltetőre, az AV technikusokra és az AV megrendelőkre.
 
Értelmező rendelkezések
 
(1) AV infrastruktúra: minden olyan AV eszköz, amely a NYE tulajdonát képezi, vagy olyan szolgáltatás, melyet az ISzK Felhasználókat Támogató Csoportjának AV technikusai üzemeltetnek vagy nyújtanak.
(2) AV üzemeltető: az AV infrastruktúra, valamint annak összes elemének működéséért teljes körűen felelős szervezet, jelen pillanatban az ISzK.
(3) AV technikus: az AV infrastruktúra elemeit technikailag kezelő, karbantartó, felügyelő az üzemeltető által megbízott személy.
(4) AV megrendelő: az a személy, aki a NYE AV infrastruktúrájának vagy az ISzK Felhasználókat Támogató Csoportjának szolgáltatásainak valamely elemét igénybe veszi. Megrendelő csak az NYE alkalmazottja, szerződött oktatója, a HÖT, vagy az NYE szerződés alapján működő egysége lehet.
(5) AV szolgáltatás: az AV infrastruktúra olyan részhalmaza, amely az AV megrendelő számára funkcionalitást nyújt. A szolgáltatást az AV technikusok végzik.
(6) AV eszköz: olyan eszköz, mely az NYE tulajdonát képezi, az AV üzemeltető leltárának része, és AV szolgáltatás nyújtására szolgál.
 
AV megrendelői és üzemeltetői jogok, kötelezettségek, tilalmak és felelősségi körök
 
AV megrendelői jogok
 
Valamennyi AV megrendelőnek joga van:
- a NYE AV infrastruktúrájának használatához,
- az AV infrastruktúra használatához szükséges információk megszerzéséhez,
- tájékoztatást kapni a felelős AV technikus személyéről, feladat- és hatásköréről,
- panaszt tenni az AV technikus szolgáltatása, illetve intézkedései ellen az üzemeltetőnél vagy annak felügyelő szervénél.
 
AV megrendelői kötelezettségek
 
Valamennyi AV megrendelő köteles:
- tájékozódni a felhasználási szabályokról,
- rendeltetésszerűen használni az NYE AV infrastruktúráját, az üzemeltető előírásai szerint,
- használni a rendelkezésére álló tanszéki vagy „saját” (NYE tulajdonában lévő) AV eszközt, amennyiben az, az adott szolgáltatást teljesíteni képes,
- tájékoztatni az illetékes üzemeltetőket a működési hibákról, a nem rendeltetésszerű vagy törvénytelen használatról,
- együttműködni és segíteni az üzemeltetőt a működési hibák, nem rendeltetésszerű vagy törvénytelen használat felderítésére indult vizsgálatban.
 
AV megrendelői tilalmak
 
Valamennyi AV megrendelő számára tilos:
- nem az üzemeltető által kijelölt módon megrendelni az AV szolgáltatást,
- személyes jövedelemszerzés, illetve profitorientált tevékenység a NYE tulajdonában lévő AV infrastruktúra segítségével,
- az AV infrastruktúra egyes elemeire (laptop), az AV üzemeltető beleegyezése nélkül bármilyen szoftver telepítése és eltávolítása, az Informatikai Szabályzat ide vonatkozó rendelkezései alapján,
- az AV infrastruktúra elemeinek megrongálása, működésük veszélyeztetése,
- az igénybe vett AV eszköz őrizetlenül hagyása,
- az AV infrastruktúra elemeinek jogosulatlan módosítása,
- meghibásodás esetén a hiba elhárítását jogosulatlanul megkezdeni.
 
AV megrendelő felelőssége
 
Valamennyi AV megrendelő esetében:
- a nem rendeltetésszerű vagy törvénytelen használatból eredő károkért jogi és kártérítési felelősséggel tartozik a Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat ide vonatkozó rendelkezései alapján,
- a szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a jogi és kártérítési felelősség alól,
- a szabályok be nem tartása esetén az AV üzemeltető az AV megrendelő AV infrastruktúrára vonatkozó használati jogait korlátozhatja vagy teljes mértékben felfüggesztheti, ideiglenesen vagy véglegesen,
- bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén azonnali hatállyal minden használati jogot megvon az üzemeltető, illetve értesíti az illetékes hatóságokat a hatályos büntető jogszabályoknak megfelelően.
 
Üzemeltetői jogok
 
Valamennyi AV üzemeltetőnek joga van:
- az Av megrendelő jogosultságaihoz,
- az AV megrendelői tilalmakban foglaltak megszegése esetén, saját hatáskörben, azonnali hatállyal megvonhatja az AV infrastruktúra használatát az AV megrendelőtől, vagy megrendelők csoportjától,
- az AV infrastruktúra adott elemének üzemeltetője bármikor jogosult annak szabályos használatát, működését ellenőrizni,
- Az AV szolgáltatást megtagadni, amennyiben azt eszközök vagy a humán erőforrások hiánya miatt nem tudja teljesíteni.
 
Az üzemeltető és az AV technikusok kötelességei
 
Az AV üzemeltető köteles:
- az AV megrendelői kötelezettségekben foglaltakat betartani és betartatni,
- a károkat, meghibásodásokat megelőzni, illetve a bekövetkezett károkat elhárítani, a meghibásodások következményeit mérsékelni, felszámolni,
- minden szorgalmi időszak megkezdése előtt az AV infrastruktúra és azon összes elemének karbantartását megszervezni és végrehajtani,
- az AV infrastruktúra meghibásodott elemeit megjavíttatni,
- titokban tartani a munkaköréből eredően birtokába jutott személyes vagy bizalmas információkat,
- A NYE szervezésében lévő rendezvényeket prioritásban kezelni az oktatástechnológiával szemben.
 
Az üzemeltetőre és az AV technikusokra vonatkozó tilalmak
 
Az AV üzemeltetőnek tilos:
- az AV megrendelői tilalmakban foglaltak, kivéve, ha az üzemeltetői jogok másképp nem rendelkeznek
- a munkakörében megszerzett személyes vagy bizalmas információkkal visszaélnie, azokat a számára kijelölt feladatkörön kívül felhasználni, összhangban az adatvédelmi és iratkezelési szabályzatokkal, valamint a titoktartási nyilatkozatban foglaltakkal.
 
Az üzemeltető és az AV technikusok felelőssége
 
Az AV üzemeltető esetében érvényesek:
- a nem rendeltetésszerű vagy törvénytelen használatból eredő károkért jogi és kártérítési felelősséggel tartozik a Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat ide vonatkozó rendelkezései alapján,
- a szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a jogi és kártérítési felelősség alól,
- bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén azonnali hatállyal minden használati jogot megvon az üzemeltető, illetve értesíti az illetékes hatóságokat a hatályos büntető jogszabályoknak megfelelően.
 
Az NYE AV infrastruktúrájának működése, használati rendje
 
Az AV infrastruktúra működése
 
(1) Az NYE AV infrastruktúráját az ISzK üzemelteti.
(2) Az AV infrastruktúra valamennyi eleme az NYE tulajdonát képezi.
(3) Az AV szolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
◦ AV eszközök ingyenes kölcsönzése az AV megrendelői részére,
◦ előadások AV technikai igényeinek kielégítése,
◦ rendezvények AV technikai biztosítása,
◦ AV technikai szaktanácsadás,
◦ multimédiás anyagok elkészítése.
(4) Az AV üzemeltető szolgáltatási határa az NYE területe.
(5) AV szolgáltatási időszak:
◦ munkanapokon 07:00 órától 21:00 óráig, szombati napokon 08:00 órától 17:00 óráig,
◦ rendezvények AV technikai biztosításának időintervalluma egyedi megítélés alapján eltérhet a fentiektől,
◦ figyelembe kell venni a munkanapokon 16:00 óra utáni, illetve a hétvégi megrendeléseknél a túlórafizetési kötelezettséget.
(6) Az oktatástechnológiai igényeket a http://av.NYE.hu oldalon lehet bejelenteni, minimum 24 órával az igényelt AV szolgáltatás megkezdése előtt.
(7) Az NYE keretein belül megrendezésre kerülő rendezvényekre az AV igényeket a www.NYE.hu/iszk honlapról letölthető, illetve a 2. számú mellékletet képező Rendezvény-biztosítási igénylő lapon kell bejelenteni, minimum 5 munkanappal a rendezvény esedékessége előtt.
(8) Szerződés által harmadik fél részére biztosított rendezvény esetén AV megrendelőnek a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság az adott rendezvényért felelős munkatársa minősül.
(9) Az AV megrendelő az AV szolgáltatás megkezdésétől annak befejezéséig teljes mértékű anyagi felelősséggel tartozik az AV szolgáltatásban igénybe vett eszközökért. Az AV szolgáltatás (eszköz igénybevétele esetén) akkor tekinthető befejezettnek, amennyiben az igényelt AV eszköz az üzemeltető kezelésébe visszakerül. A fentiek alól kivételt képez azon eset, ha az AV szolgáltatás teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodik az AV technikus.
(10) AV technikai helyiségben csak AV technikus, illetve az AV technikus jelenlétében arra külön engedéllyel rendelkező személy tartózkodhat.
(11) Amennyiben olyan új AV eszköz beszerzésére kerül sor, amelynek üzemeltetése nem az AV üzemeltető feladata (pl.: tanszéki használatban lévő projektor), köteles az adott szervezeti egység az üzemeltetőt erről tájékoztatni.
 
Mellékletek
 
Mellékletek kiadási rendje
 
(1) Az Ügyrend egy mellékletet valamint egy segédletet tartalmaz:
- 1. számú melléklet: Az AV infrastruktúra felépítése,
- 2. számú melléklet: Rendezvény-biztosítási igénylő lap.
(2) A melléklet és a segédlet az Ügyrend részei
 
V.
Zárórendelkezés
 
(1) az Ügyrend a Nyíregyházi Egyetem Informatikai Bizottságának döntésével lép hatályba.
 
Nyíregyháza, 2009.december 7.